Contact

Dr. Huiyan Sun, Assistant Professor, huiyansun@jlu.edu.cn

Yijun Liu, Ph.D, yijun19@mails.jlu.edu.cn

Fuhu Song, Ph.D, songfh5516@mails.jlu.edu.cnSchool of Artificial Intelligence
Jilin University
No.2699 Qianjin Street, Changchun, Jilin, 130012, China